Nové podmínky a podklady pro Kotlíkové dotace

11. listopadu 2015, 08:41 | Nová Kotlíková dotace - Kraje a Ministerstvo životního prostředí vyhlašují Operační program Životní prostředí 2014 - 2020. Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.

Předmětem dotace je výměna stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje, splňující požadavky Nařízení EK č. 1189/2015 na ekodesign kotlů na pevná paliva.

Podpora

 

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je tedy možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel nemůže plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob, např. čestným prohlášením fyzické osoby v rámci žádosti o podporu).

Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotle spalující uhlí, ani za kotle spalující uhlí a biomasu. Nelze také podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.

Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1.1.2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého dřívějších dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory.

 

Podmínky

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

 

Aktuální informace

 

Výše podpory

  • maximální výše způsobilých výdajů 150.000,00 Kč
  • 70 % výdajů na kotel na uhlí
  • 75 % výdajů na kombinovaný kotel (biomasa a uhlí)
  • 80 % výdajů na kotel na biomasu

 

Přílohy: