Poradna podle výrobce Viadrus

3. srpna 2010

KOTLE:

Co je to ekvitermní regulace?

Jde o regulaci teploty v závislosti na kotlové, venkovní a popřípadě vnitřní teplotě.

 

Co je to koaxiální odkouření?

Jedná se o turbo odkouření systému trubka v trubce (zpravidla průměru 100 a 60 mm). Menší trubkou se spaliny "vyfukují" do venkovního prostředí a větší trubkou se nasává spalovací vzduch do kotle.

 

Co je to modulace?

Jde o plynulou změnu výkonu kotle v závislosti na požadované dynamice ohřevu.

 

Co je to průtokový ohřev vody?

Užitková voda se ohřívá průběžným průtokem nad plamenem hořáku. Množství a teplota užitkové vody je dána průtokem vody (l/min) a výkonem hořáku (kW). U kombinovaných kotlů (vytápění + ohřev vody) po dobu ohřevu teplé vody je zastaveno vytápění. Celkově odebrané množství vody v litrech není omezeno, ale průtok teplé vody požadované teploty je omezen výkonem kotle. Není vhodný pro zásobování více odběrných míst současně.

 

Co je to nepřímotopný zásobník teplé vody?

Užitková voda se pomocí topné spirály natápěné kotlem ohřívá postupně v celém průřezu zásobníku. Postupně se ze studeného stavu zásobník ohřívá až na požadovanou teplotu. Rychlost ohřevu je závislá na výkonu připojeného kotle (cca 20-30 min.). Do vyčerpání zásoby ohřáté vody lze odebírat vodu bez zvláštních omezení. Při čerpání teplé vody začíná průběžné ohřívání vody v zásobníku.

 

Co je to nástěnný kotel?

Kotel určený k montáži na stěnu, do pohledové výšky. Jde o kompaktní konstrukci se zabudovaným oběhovým čerpadlem, expanzní nádrží, bezpečnostním ventilem a kontrolními prvky. Převažuje plynulá regulace výkonu.

 

Co je to stacionární kotel?

Kotel určený k montáži na podlahu. Jeho součástí zpravidla nemusí být oběhové čerpadlo, expanzní nádrž a bezpečnostní ventil. Tyto prvky jsou pak součástí topného rozvodu.

 

Proč existují kotle bez ohřevu teplé vody?

Jde o kotle využívané pouze k vytápění. V letním období jsou odstaveny mimo provoz. Při dodatečném požadavku na přípravu teplé vody je možno instalovat nepřímotopný zásobník vody (bojler).

 

Jak pracuje prostorový termostat?

Reaguje na změn teploty v místnosti, ve které je umístěn. Až při poklesu teploty ve sledované místnosti, který nastane prochladnutím vnější stěny, sepne prostorový termostat kotel. Kotel topí celý topný systém až do okamžiku, kdy je ve sledované místnosti dosaženo požadované teploty. Prostorový termostat je vhodný do bytu s malou plochou venkovních stěn.

 

Co je to ekvitermní regulace?

Reaguje na změny teploty vně budovy - teplota venkovního vzduchu. V závislosti na snižování nebo zvyšování venkovní teploty, regulace přesně zvišuje či snižuje teplotu vody v topném systému. Tím předchází prochladnutí vnějších stěn budovy a udržuje teplotu v budově na požadované teplotě s nejnižšími náklady. Ekvitermní regulace je zejména vhodná pro volně stojící budovy s velkou plochou venkovních stěn.

 

Jaké jsou způsoby odkouření nástěnných kotlů?

Existují dvě varianty: komín (= závislý na vzduchu v místnosti) a turbo (= nezávislý na vzduchu v místnosti). Rozdělení spočívá v popisu zdroje vzduchu nutného pro spalovací proces kotle.

 

Co je to komínové odkouření?

U provozu závislého na vzduchu v místnosti kotel odebírá potřebný vzduch z místnosti, ve které se nachází. Tato místnost musí mít samozřejmě zabezpečený dostatečný přívod čerstvého vzduchu. To je možné řešit různými způsoby. Nejčastěji se přístup vzduchu do místnosti s tepelným zařízením zabezpečuje větracími zařízeními nebo venkovními spárami. Při nedostatečném přívodu vzduchu do místnosti je ohrožen provoz kotle a zdraví uživatele. Není vhodný do objektů s plastovými nebo euro okny.

 

Co je to turbo odkouření?

Provoz těchto plynových nástěnných kotlů je nezávislý na vzduchu v místnosti, vzduch potřebný pro spalovací proces je přiváděn přes přívodové vzduchové potrubí. Přednosti provozu nezávislého na vzduchu v místnosti spočívají především ve flexibilnější možnosti umístění než u provozu závislého na vzduchu v místnosti. Ať v obytných místnostech nebo ve výklencích, skříních a podkrovních místnostech, zařízení může být namontováno všude. Nezávislost na vzduchu v místnosti redukuje také ztráty, neboť ohřátý vzduch v místnostu není používán pro spalování. Je vhodný i do utěsněných prostor (plastová nebo euro okna). Nelze překročit max. povolenou délku odkouření.

 

Jaký je princip kondenzačního kotle?

Jde o kotel využívající nejen teplo, vznikající při procesu spalování (dané výhřevností), ale i dodatečné teplo obsažené ve vodní páře (tzv. latentní). Laicky řečeno - využívá energii, která běžně (jako ztráty spalinami) uniká komínem. U kondenzačních kotlů se spaliny ochlazují natolik, že dochází ke kondenzaci vodních par obsažených ve spalinách a získaná energie přechází do topné kotlové. Teplota spalin je jen o několik stupňů nad teplotou vratné vody a je využita téměř všechna dodaná energie.

 

Jaké jsou zvláštnosti kondenzačních kotlů

Doporučená teplota topné vody na vstupu do radiátorů je okolo 40°C. Tomuto požadavku vyhovuje velká plocha radiátorů, velký vodní obsah topného systému nebo podlahové vytápění. Proto jsou kondenzační kotle obzvláště vhodné pro napojení na stávající velkoobsahové topné systémy při rekonstrukcích topení ve starší zástavbě. Při provozu kotle vzniká kondenzát, který se nutno odvádět do odpadu.

 

Jak je dosaženo účinnosti přesahující 100%?

Kondenzační kotle opravdu nejsou perpetum mobile. Účinnost a normovaný stupeň využití jsou definovány s ohledem na výhřevnost, bez započítání kondenzačního tepla vodních par ve spalinách. Dodatečné teplo získané kondenzací spalin se jen přičte a tak je dosaženo normovaného stupně využití nad 100 %.

 

 

RADIÁTORY:

Kam je možno v současnosti umístnit litinové radiátory?

Všude tam, kde je to žádoucí na základě technických, designových nebo hygienických požadavků.

 

Jaké jsou obecné výhody litinových radiátorů?

Mezi nejvýznamější výhody patří schopnost akumulace tepla a jeho dlouhodobého předávání do vytápěné místnosti. Sálavé teplo je vnímáno velmi pozitivně po dlouhou dobu. Další výhodou je vysoká rozměrová a výkonová variabilita daná možností sestavení otopného tělesa s požadovaným počtem článků. U vybraných typů je také snadná čistitelnost a s tím spojená hygiena provozu.

 

Jak se instalují radiátory Bohemia?

Standardní baterie (krajní články s nožkami) se pouze ustaví na požadované místo. Nestandardní baterie (bez krajních článků s nožkami) je možno zavěsit na stěnu na konzoly určené pro klasické litinové radiátory.

 

 

KRBY:

Co je to primární vzduch?

Prvotní vzduch pro hoření přiváděný zpravidla pod rošt.

 

Co je to sekundární vzduch?

Druhotný spalovací vzduch přiváděný nad hořící vrstvu.

 

Proč nabízíte krbové vložky jen o výkonu 9kW?

Průzkumem trhu jsme zjistitli, že vzhledem k celkovému oteplování a zateplování domů je tento výkon dostatečný pro většinu topných aplikací.

 

Nabízíte i teplovodní varianty krbů a kamen?

Ne. Jedním z možných řešení je napojení teplovodního výměníku (k dostání v hobby-marketech) na odtah spalin.