Vodíkový kotel - jediný kotel na světě s nulovými emisemi - Giacomini

3. srpna 2010

Společnost GIACOMINI vyvinula revoluční řešení - zcela ekologický zdroj tepla na bázi spalování vodíku – vodíkový kotel H2ydroGEM®. Společně se systémy solárního vytápění a distribucí geotermální energie tak může společnost GIACOMINI zařídit kompletní systém vytápění, který nezatěžuje životní prostředí.

 

 

Nulové emise spalováním vodíku

Vodíkový kotel H2ydroGEM® dovoluje vyrábět tepelnou energii způsobem zcela nezávislým na použití tuhých paliv. A navíc - zcela bez emisí. Kotel spaluje vodík, vyrobený z obnovitelných zdrojů a odebraný vzduch z atmosféry. Vyrobené teplo pak dodává do systémů sálavého vytápění.

Kotel H2ydroGEM® byl vyvinut v Itálii společností GIACOMINI pod vedením významných institucí, jako jsou PSI v Curychu či Polytechnické univerzity v Miláně a Ženevě. Pro provoz využívá katalytické reakce mezi vodíkem a kyslíkem. Dle potřeby energie může kotel fungovat na 1, 2, 3 až 6 válcových komor. H2ydroGEM® je modulární: komory mohou pracovat nezávisle na sobě. Každá komora má výkon cca. 6 kW.

 

 

Teplo bez plamene

V každé komoře je katalyzátor, který umožňuje spojení molekul vodíku a kyslíku v jednu molekulu vody, čímž se uvolňuje teplo. To vše bez plamene a bez vzniku elektrické energie. Teplo produkované reakcí putuje do výměníku tepla. Výstupní teplota topného média se pohybuje na 45° C, což je ideální pro napájení nízkoteplotních systémů sálavého vytápění, jako jsou sálavé podlahy nebo stropní panely.

006280o1.jpg

Atom vodíku je nejjednodušší ze všech: sestává z jádra s jediným elektronem. Jedná se o nejlehčí látku, která je známa a je také velmi rozšířená: 55% všech látek v kosmu je právě vodík. Volně v přírodě se nevázaný vodík vyskytuje výjimečné, většinou je vázaný s organickou hmotou a hlavně tvoří vodu. Není náhodou, že název, který byl tomuto prvku v roce 1783, sedmnáct let po jeho objevení, přidělen, znamená "generátor vody."

 

 

Topení vodou

Pomocí elektrolýzy, může být vodík vyráběn všude, kde je voda a elektřina. Molekuly vody jsou rozloženy do dvou základních prvků: vodík (H2) a kyslík (O2). Vodík je poslán do retenční nádrže, odkud putuje do vodíkového kotle, zatímco kyslík může být uložen pro další použití, zejména pro nemocnice, nebo je volně vypuštěn do atmosféry. Z bezpečnostních důvodů (kotel potřebuje jen velmi malé množství kyslíku), ho nelze použít pro katalytickou reakci. Palivový vodík lze též nakupovat externě.

 

 

V souladu s přírodou

Nepřítomnost uhlíku v činidle umožňuje reakci bez emisí CO2, zatímco nízké spalovací teploty (300-350° C) zabraňují tvorbě NOx, který vzniká až při 600° C. Jediným dalším vedlejším produktem reakce v kotli je kromě tepla vodní pára, která může být bezpečně uvolněna do atmosféry společně s nespotřebovaným vzduchem.

006280o2.jpg

Elektrolýzou vody s použitím energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, je možné vytvořit cyklus s nulovými emisemi.