Vysoká kvalita a záruka otopných těles Purmo

7. srpna 2010

Co dělá firma, která chce, aby kvalita vyráběných výrobků, způsob obsluhy klienta a péče o životní prostředí byly důvodem k hrdosti pro každého jejího pracovníka?

iso9001_pl.jpg

 

Záruční podmínky otopných deskových těles Purmo
záruka 10 let

gwarancja_logo_purmo.jpg

ISO 9001:2000

Snažíme se ve všech etapách a stupních fungování společnosti dodržovat přijaté normy kvality. 
Chceme se stát takovou firmou, proto jsme na podzim roku 2004 začali zavádět Integrovaný systém řízení jakosti a životního prostředí. Tento systém se opírá na normách kvality dle ISO 9001:2000 i ISO 14001:1996 které jsme získali od společnosti British Standard Institution. Co to znamená?

Přijaté normy využívají procesní přístup. Tento se zakládá na tzv. Demingově smyčce: Naplánuj - Proveď - Zkontroluj - Oprav. 
Tento přístup usnadnil analýzu všech fází a úrovní fungování firmy: procesy výroby i logistiky a prodeje. Byla určena jejich priorita a vzájemné závislosti. Víme totiž, že jednotlivé procesy se prolínají -  jedny vycházejí z druhých, navzájem si předávají informace a výrobky.

Byla stanovená kritéria a metody hodnocení, které zajišťují účinné vedení a kontrolu těchto procesů. Za účelem jejich monitoringu byl zajištěn přístup k odpovídajícímu vybavení a informacím.

Přijaté normy také definují způsob dokumentace, která může být provedená v libovolné formě a na libovolném nosiči, ale musí mít odpovídající strukturu. Všechny dokumenty podléhají procesu schvalování a jejich aktuální verze musí být vždy přístupná pracovníkům, např. v rámci vnitřní intranetové sítě.

Jedním ze základních dokumentů ve firmě jsou „Cíle politiky jakosti a životního prostředí“ – za definici tohoto dokumentu je zodpovědné vedení společnosti. Tato politika musí být zveřejněna a pochopena v celé firmě a každý pracovník musí znát její předpoklady. Nejedná se ale o to, znát je na z paměť, ale vědět, jak ji uskutečňovat na svém pracovišti. Firemní politika se systematicky analyzuje a zjišťuje se, zda je správná a zda se dodržuje. Tato analýza se hlavně opírá o výsledky auditů, názorů zákazníků a informací o průběhu procesů ve firmě.

Názory a připomínky zákazníků jsou zvlášť důležitou informaci – pro firemní politiku je nejvyšším cílem dosažení spokojenosti zákazníka (zákazníkem je myšlen jak vnější odběratel – obchodní partner, tak i vnitřní odběratel např. kolega z lakovny, který přebírá nenalakované otopné těleso k provedení povrchové úpravy). Průzkum úrovně spokojenosti zákazníka je novým požadavkem ve verzi přijaté normy ISO 9001 a výsledky tohoto průzkumu budou představovat klíčový ukazatel hodnocení činnosti celé společnosti. Byly určeny osoby zodpovědné za průzkum potřeb a očekávání zákazníka, byly zavedené nové způsoby komunikace se zákazníkem týkající se mj. informací o výrobku, poradenství, reklamací, atd.

Měření, analýza a monitoring jsou stálými činnostmi souvisejícími s kontrolou a zdokonalením veškerých činnosti firmy jako jsou nákup, výroba, expedice, logistika a poprodejní servis. Tuto funkci zajišťují vnitřní audity (uskutečňují pracovníci firmy) a vnější audity (uskutečňují auditoři British Standard Institution).

Ale ve skutečnosti zodpovědnost za vysokou kvalitu vyráběných otopných těles a za péči o životní prostředí spočívá na každém pracovníkovi společnosti: počínaje generálním ředitelem a jeho náměstky, až po každého řadového pracovníka.

certificate_iso14001_pl.jpg

 

 

Zintegrovany System řízení jakosti

Co děláme, abychom splnili námi přijatý Integrovaný systém řízení jakosti a životního prostředí?

 • Zlepšujeme standardy související s co nejlepší obsluhou Zákazníka: dbáme o řádný průběh informací, analyzujeme a zlepšujeme reklamační procedury.

 • Omezujeme počet neshodných výrobků a nutných oprav během výroby: díky pečlivé kontrole kvality, systematické analýze dosahovaných výsledků, zavádění řešení optimalizujících výrobní proces, sledování celého jeho průběhu a vnitřní logistiky otopných těles.

 • Řádně plníme platné normy týkající se recyklace odpadů, zajišťujeme jejich třídění a úzce spoluprácujeme se specializovanými pracovišti v tomto oboru.

 • Omezujeme na minimum spotřebu elektrické energie a množství vytvářených odpadů použitím moderních technologií a provozních materiálů vysoké kvality.

 • Investováním do moderního systému ultrafiltrace snižujeme celkovou spotřebu vody a emisi odpadních vod.

 

 

Politika jakosti a ochrana životního prostředí

 • Rettig Heating Sp. z o.o. vyrábí otopná desková tělesa na základě projektu Purmo. 

  Chceme, aby jak jejich vysoká kvalita, tak i precizní výrobní proces, byly důvodem k hrdosti každého našeho pracovníka. Proto se snažíme, aby námi vyráběná otopná tělesa byla lidrem na trhu a převyšovala výrobky konkurenčních firem svými vysokými parametry kvality. Stejně důležitá je pro nás i snaha, aby výrobní proces otopných deskových těles Purmo v co nejmenší míře zatěžoval životní prostředí.

 • Zavazujeme se plnit při naši každodenní prácí všechny požadavky Integrovaného systému řízení jakosti a ochrany životního prostředí. Pomůže nám to splnit očekávání a potřeby našich zákazníků, zejména v oblasti vysoké kvality našich výrobků, a také v oblasti péče o životní prostředí.

 • Aby politika jakosti a ochrana životního prostředí v naši firmě byla naplněna reálně, definujeme si jako hlavní cíl jakosti maximální omezení počtu oprav vadných otopných těles při jejich výrobě a minimalizaci počtu reklamací otopných těles PURMO. V oblasti ochrany životního prostředí naše činnosti směřují k omezení množství vytvářeného odpadu. Také se snažíme, abychom v rámci našich možností, omezili množství spotřebovaných látek.

 • Zavazujeme se dbát o udržení vysoké úrovně vědomostí a vzájemné spolupráce mezi pracovníky naší firmy, tak aby se splnily všechny požadavky právních předpisů, správních rozhodnutí a jiných požadavků, zejména v oblasti ochrany životního prostředí.

 • Povinnosti a cílem naši práce je co nejlepší naplnění očekávání zákazníků. Díky účinnému a řádnému plnění svých povinností, a také systému kontroly a osobní angažovanosti všech pracovníků budou mít naše výrobky nejvyšší kvalitu, a práce naší firmy bude maximálně integrovaná do okolního životního prostředí.

 • Odpovědnost za vysokou kvalitu námi vyráběných otopných deskových těles a za péči o životní prostředí spočívá na každém pracovníkovi naší firmy: počínaje generálním ředitelem a jeho náměstky, až po každého pracovníka na svěřeném úseku. Je to cíl, ke kterému přispívá práce nás všech. Koordinátoři pro jakost a ochranu životního prostředí zavádějí a kontrolují Integrovaný systém řízení, splňující požadavky normy ISO 9001: 2000 a ISO 14001: 1996.

 • Stálá školení a zvyšování kvalifikace pracovníků jsou zárukou, že kvalita našich výrobků bude narůstat, a zákazník vždy obdrží výrobek odpovídající jeho požadavkům. Zároveň nám záleží na tom, aby díky zaváděným školením vzrůstalo povědomí pracovníků v oblasti péče o životní prostředí.

Záruční podmínky otopných deskových těles Purmo
záruka 10 let

gwarancja_logo_purmo.jpg

Záruční podmínky otopných deskových těles Purmo
1. Otopná desková tělesa  PURMO jsou uvedena do oběhu na základě prohlášení o shodě s EN 442 v souladu se směrnicí Rady 89/106/EHS (nařízení vlády č.: 190/2002 Sb.). 

2. RETTIG HEATING Sp. z o.o. se sídlem v Rybniku, ul. Przemysłowa, Polsko (dále zvaný „Výrobce“) poskytuje na území České republiky 10-ti letou záruku (počítaje ode dne nákupu) na  otopná desková tělesa PURMO, maximálně však 11 let počítaje od data výroby umístěného na tělesu.

3. Otopná desková tělesa  PURMO jsou určena k montáži do systému ústředního vytápění s maximálním provozním přetlakem 1MPa (0,6 MPa pro Purmo Planora) a ve kterých se používá teplonosná látka voda o maximální přípustné provozní teplotě 110 °C.

4. Maximálně přípustný přetlak během zkoušky těsnosti instalace je 1,2 MPa (0,8 MPa pro tělesa PURMO Planora). Kontrolu těsnosti instalace je nutné provádět při pracovním přetlaku rovnajícím se pracovnímu přetlaku v dané instalaci plus 0,2 MPa, avšak zkušební přetlak nemůže být menší než 0,4 MPa.

5. Záruka se vztahuje na tělesa připojena do systému ústředního vytápění realizovaných z černých ocelových,  měděných nebo plastových trubek s antidifuzní bariérou a namontována v bytových, kancelářských, obchodních a jiných prostorách, v nichž se nevyskytují škodlivé korozní vlivy způsobované látkami obsaženými ve vzduchu a zejména nedochází ke stálému nebo občasnému navlhnutí povrchu tělesa. Během trvání záruky, těleso nebo jeho prvky, u kterých se vyskytnou vady způsobené vinou výrobce a jsou nahlášeny nejpozději do 1 měsíce od data jejich vyskytnutí, budou bezplatně opraveny nebo vyměněny za nové, bez vad.

6. Podmínky k uplatnění záruky jsou:
· předložení dokladu o nákupu,
· odborná instalace v systému ústředního vytápění dle platných norem, předpisů a podmínek užívání otopných deskových těles výrobce,
· dodržení norem, předpisů a podmínek užívání otopných deskových těles výrobce.

7. Záruka se nevztahuje:
· Na tělesa namontována v instalacích ústředního vytápění přímo spojených s vysokoteplotní tepelnou síti, například prostřednictvím ejektorových stanic nebo čerpadlových směšovacích stanic,
· Na tělesa namontována v parních  instalacích,
· Na tělesa namontována v halách bazénů, automobilových myčkách, prádelnách, veřejných toaletách, koupelnách a jiných místnostech, kde se vyskytuje škodlivé působení korozních látek  obsažených ve vzduchu, nebo dochází k občasnému nebo stálému navlhnutí povrchu tělesa – toto se netýká hygienických otopných deskových těles ve verzi s dodatečným zabezpečením proti korozi, pro kterou je záruka je 6 let, maximálně však 7 let od data výroby,
· Na tělesa namontována v instalacích ústředního vytápění, kde bude voda vypouštěna častěji a na delší dobu než to vyplývá z nevyhnutných provozních požadavků,
· Na tělesa namontována v instalacích ústředního vytápění spolu s otopnými tělesy jiných typů (litinové, hliníkové, měděné, měděno-hliníkové), kde jejich počet přesahuje 50% všech vytápěcích těles v instalaci.

8. Záruka se nebude vztahovat na poškození, která vznikla nesprávným používáním, skladováním, manipulací a transportem. Týká se to zvláště:
· skladovaní na otevřeném a nekrytém prostranství,
· mechanické poškození způsobené neodbornou manipulací,
· deformace příliš vysokým zkušebním přetlakem nebo statickým přetlakem v instalaci,
· deformace způsobené v důsledku zmrznutí instalace.

9. Záruka se nebude vztahovat na výrobek, který byl kupujícím nebo třetími osobami opravován nebo měněn bez souhlasu Výrobce,

10. V případě vyskytnutí se vad v záruční době je zahájeno reklamačního řízení. Poškozený nahlásí vady prodávajícímu, který s ním vyplní Reklamační protokol s přesným popisem vzniklé vady a uvedením všech požadovaných údajů obsažených ve formuláři včetně dokladu o koupi. Prodávající přijímá Reklamační protokol a zasílá je neprodleně Výrobci doporučeným dopisem k vyřízení. Výrobce, poskytující záruku, se zavazuje odpovědět na reklamační hlášení v průběhu 14 dní od data obdržení nahlášení reklamace.

11. Výrobce, za účelem vyřízení reklamace, si vyhrazuje právo prohlédnout reklamovaný výrobek přímo na místě instalace nebo po vzájemné dohodě na jiném místě. V případě uznání reklamace se výrobce zavazuje v termínu do 14 dní od data jejího uznání k bezplatné opravě nebo výměně výrobků nebo jeho částí, které byly uznány jako vadné. V případě vad, které nemají vliv na fungování tělesa, může výrobce navrhnout slevu  z kupní ceny.

12. Výrobce  si vyhrazuje  právo volby způsobu vyřízení reklamace.

13. Doba záruky se prodlužuje o čas trvání opravy počítaný od data dodání výrobku Výrobci do dne opravy a v případě výměny tělesa za nové běží záruční doba od začátku.

14. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn u svých výrobků bez předchozího oznámení za podmínky, že to nebude mít zásadní vliv na volbu tělesa.

15. Výrobce dodává otopná desková tělesa v obalu, který umožňuje snadnou instalaci. Je důležité, aby tento obal zůstal při montáži tělesa a to i tehdy, kdy se systém ústředního vytápění spouští za účelem ohřívání budovy při dokončovacích pracích nebo za účelem vysoušení budovy. Celkové odstranění obalu se doporučuje až po ukončení veškerých dokončovacích prací.

ze dne 27.07.2002 o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně Občanského zákoníku (Sb. PR č. 141/2002, pol. 1176).