Dytron

O společnosti Dytron

Firma DYTRON EUROPE sídlí společně se svou sesterskou společností DT LED LIGHTS ve vlastních prostorách na severním okraji Prahy ve Kbelích. Již od svého vzniku v roce 1992 se zabýváme vývojem a výrobou zařízení pro svařování plastů. Vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu jednotlivých technologických celků si prakticky vše vyrábíme sami. Díky vysoké odbornosti a zkušenostem našich konstruktérů jsme v roce 1995 vstoupili na trh s polyfúzní svářečkou s mikroprocesorovým řízením, která je špičkovým výrobkem v tomto oboru. Svářečka vzbudila zaslouženou pozornost odborné veřejnosti a na veletrhu SIMET 95 získala hlavní cenu - Zlatý SIMET 95.

O společnosti

Od výše zmíněných začátků se vývoj našich výrobků stále zlepšuje. Stali jsme se výrobcem, kterého nemůže přehlédnout žádný profesionál ani konkurence. Dosáhli jsme úspěchů nejen v oblasti vývoje, ale i v kvalitě našich výrobků - od roku 1998 používáme systém řízení jakosti ISO 9001.

 

Koncem roku 1999 jsme navázali spolupráci s několika zahraničními firmami a společně s nimi postupně získáváme rozhodující podíl na světovém trhu se svařovacími zařízeními pro sváření plastových trubek, fólií a desek. Rostoucí poptávka po zařízení na svařování potrubí velkých průměrů nás inspirovala k vývoji dalších výrobků doplňujících sortiment v tomto oboru. Jedná se o kompletní řadu STH 160 až STH 630, kterou jsme uvedli na trh v roce 2001.

Firma DYTRON EUROPE patří k největším výrobcům svařovacích zařízení na plasty ve střední Evropě a v celosvětovém měřítku je na špičce jak po stránce technické, tak v neposlední řadě v přístupu k individuálním přáním zákazníků a kvalitě a rychlosti servisu.

 

Politika integrovaného systému řízení

"Do firmy se musí vracet zákazník, nikoli výrobek"

Politika integrovaného systému řízení definuje základní směřování vedení společnosti při vytváření, uplatňování a rozvíjení integrovaného systému řízení zavedeného dle mezinárodních norem ISO 9001:2000 (systém řízení managementu jakosti) a ISO 14001:2004 (systém environmentálního managementu).

Politika integrovaného systému řízení je vytvořena vedením společnosti za účelem stanovení základních pravidel orientovaných na maximální spokojenost zákazníka při současném respektování potřeb a spokojenosti našich zaměstnanců a s ohledem na trvalé zlepšování integrovaného systému řízení.

Nejvyšší hodnoty společnosti spočívají v následujících aspektech:

 

Podniková kultura

Podniková kultura vychází z poznání, že výrobky a služby jsou nositeli vytvořených hodnot společnosti a mají smysl a úspěch jen tehdy, jestliže přinášejí užitek a spokojenost svým odběratelům a spotřebitelům. Tento princip se projevuje jak navenek ve vztahu k zákazníkům a partnerům, tak uvnitř ve vztahu k vlastním zaměstnancům.

 

Přidaná hodnota

V neustálé snaze uspokojit a v řadě případů předčít potřeby zákazníků vyvíjíme naše výrobky s cílem vždy poskytnout nějakou přidanou hodnotu. Přidaná hodnota výrobku tak vytváří náš náskok před konkurencí.

 

Systém řízení společnosti

Společnost zavádí a neustále zdokonaluje systém řízení. Věnuje velkou pozornost zlepšování procesů a vnitřních vazeb, osvojuje si nové poznatky a technologie. Systém řízení je založen na dodržování platných právních i jiných předpisů při všech činnostech.

Postavení společnosti na trhu

Společnost soustavně sleduje a hodnotí vývoj na trhu a získané poznatky využívá k vyšší spokojenosti zákazníků.

Jakost výrobků a služeb

Společnost soustavně zlepšuje jakost vlastních výrobků a služeb v souladu s platnou legislativou i vnitřně stanovenými pravidly. Zajištění jakosti je nejvyšším cílem všech zaměstnanců společnosti. Jakost v tržním hospodářství má rozhodující význam pro další existenci, je dominantní složkou, která rozhoduje o perspektivách podnikání v budoucnosti.

 

Péče o životní prostředí

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí firemní kultury a je založena na následujících principech: předcházení vzniku odpadů a znečištění, snižování rizik, plnění všech právních předpisů i požadavků zainteresovaných stran, neustálé zlepšování vztahu k životnímu prostředí a zvyšování povědomí pracovníků o zásadách ochrany životního prostředí.

 

Vztahy k zákazníkům a dodavatelům

Společnost buduje trvalé partnerské vztahy se zákazníky a dodavateli. Naslouchá přáním, potřebám a požadavkům zákazníků i zainteresovaných stran a včas na ně reaguje. Klade důraz na inovaci výrobků.

 

Vztahy k zaměstnancům

Společnost umožňuje a zajišťuje pracovníkům soustavné vzdělávání a odborný růst. Vede pracovníky k odpovědnosti za vlastní práci a k spoluodpovědnosti za výsledky celé společnosti. Vytváří pracovníkům dobré pracovní podmínky a pečuje o jejich bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Vedení společnosti se zavazuje k vytváření podmínek pro naplňování této integrované politiky zabezpečováním potřebných personálních, materiálových i informačních zdrojů, včetně organizačních předpokladů v rámci vlastní společnosti, plánováním požadovaných cílových stavů v integrovaném systému řízení, přezkoumáváním účinnosti systému a přijímáním opatření, zabezpečujících neustálé zlepšování tohoto systému.

Vedení společnosti se zavazuje seznámit všechny zaměstnance s touto politikou integrovaného systému řízení.